Zoeken naar een product

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SHE Hairextensions
vertegenwoordigd door:

R.A. Zardavani
Kasteellaan 79 A
6415 HN Heerlen
Tel: +31 (0)45 561 11 12
E-mail: info@socap.nl

De voorwaarden van een samenwerking tussen de klant (opdrachtgever) en de dienstverlener (leverancier) worden geregeld door deze algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, diensten, leveringen en zijn rechtsgeldig na het plaatsen van de bestelling, hetzij schriftelijk, mondeling, online of telefonisch. Individuele contractuele overeenkomsten tussen de klant en de dienstverlener zijn alleen rechtsgeldig als ze schriftelijk zijn bevestigd.

1. Geldigheid van aanbiedingen, prijzen
Alle aanbiedingen worden vermeld in euro’s (€). Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant per e-mail een orderbevestiging met een overzicht van de bestelde goederen. Bij een mondelinge of telefonische bestelling ontvangt de klant geen orderbevestiging. De prijzen ten tijde van de bestelling zijn van toepassing. Een contract komt pas tot stand met onze orderbevestiging of levering van de goederen. Tenzij anders overeengekomen tussen SHE en de klant, is de klant 14 dagen aan zijn bestelling gebonden.

2. leverings- en verzendkosten
Er is geen minimale bestelhoeveelheid. Alle prijzen zijn netto en onderhevig aan btw. De forfaitaire leveringskosten bedragen € 10,00€ voor vooruitbetaalde bestellingen. In het geval van een bestelling met vooruitbetaling ontvangt de klant een orderbevestiging per e-mail waarin de bankgegevens worden vermeld. Het aankoopbedrag dient onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst aan Reza Zardavani te worden overgemaakt. Zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven, wordt uw bestelling verzonden.Paypal bestellingen worden dezelfde dag nog verzonden (indien voor 16.00 uur besteld). Voor bestellingen onder rembours bedragen de vaste verzendkosten €10,00 Als de klant een bestelling onder rembours weigert bij aflevering, worden de verzendkosten (€10,00) plus de retourverzendkosten (€10,00) in rekening gebracht.

3. Herroepingsrecht (Retourrecht)
De besteller heeft een herroepingsrecht van 2 weken na ontvangst van de bestelling. De herroeping moet een reden bevatten en moet schriftelijk worden aangekondigd per brief of e-mail. Om aan de termijn te voldoen, is het voldoende om de herroeping tijdig te verzenden en de goederen terug te sturen naar SHE. Door tijdige herroeping is de koper niet langer gebonden aan de bestelling van SHE. Het reeds betaalde aankoopbedrag wordt niet terugbetaald, maar omgezet in een ruiling. Maatwerkproducten en bestellingen in opdracht van derden zijn uitgesloten van ruilen of retourneren. Retourneren of ruilen is alleen mogelijk als de goederen compleet zijn en in de originele verpakking zitten.

4. Betaling, wanbetaling
De klant doet een betaalverzoek bij zijn bestelling. Dit wordt gecontroleerd tijdens de verwerking van de bestelling. Voor alle leveringen behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om de goederen onder rembours of onder rembours te verzenden. Het factuurbedrag is verschuldigd volgens de overeengekomen betalingswijze. Bij verzending onder rembours is het bedrag verschuldigd bij ontvangst van de goederen; bij betaling vooraf is het bedrag verschuldigd binnen drie werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Als de overeengekomen betalingsdatum wordt overschreden door toedoen van de klant (bijv. in gebreke blijven bij de inontvangstneming van de goederen, het niet tijdig opstarten van de overschrijving), is de klant automatisch in gebreke met de betaling. Aanmaningskosten zijn dan verschuldigd. Als de klant ondanks een betalingsherinnering in gebreke blijft te betalen, wordt het gevorderde bedrag of een deel ervan doorgestuurd naar een incassobureau en/of wordt er een aanmaning verstuurd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om tot vervolging over te gaan. De klant draagt de volledige incassokosten, eventuele gerechtskosten en executiekosten. Wij hebben het recht om onze vorderingen over te dragen.

5. afhandeling van retourzendingen en retourkosten, crediteringen, ruilingen & terugbetalingen
Als de bestelling wordt geretourneerd, zijn de retourkosten voor rekening van de koper. De goederen moeten in ongeopende originele verpakking en veilig verpakt naar ons worden teruggestuurd. Als de koper verantwoordelijk is voor de verslechtering* van de goederen, moet hij/zij de waardevermindering compenseren. Goederen die franco naar ons worden verzonden, worden niet geaccepteerd vanwege de hoge boeteprijs en worden op jouw kosten naar je teruggestuurd.Als de goederen correct worden geretourneerd, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling van de waarde van de goederen (na aftrek van onze leveringskosten) door middel van een creditering van de rekening van de klant. Dit wordt onmiddellijk terugbetaald nadat we het factuurbedrag volledig en onherroepelijk hebben ontvangen door middel van een goederencreditnota. De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de goederen op volledigheid en kwaliteit onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Zodra de goederen worden gebruikt of toegepast, gaat de klant akkoord met de staat, kwaliteit en volledigheid van de goederen.
* De klant heeft het recht om de bestelde goederen bij ontvangst te controleren op bruikbaarheid. Als de goederen echter uit hun oorspronkelijke verpakking of verzegeling worden geopend als gevolg van deze controle, of als ze vuil worden of hun eigenschappen veranderen, treedt er een verslechtering op die leidt tot waardevermindering of afwijzing van de ruil.

6. levertijd, deelleveringen, transportverzekering & transportschade
De levering is binnen 1-2 dagen klaar voor verzending, mits op voorraad. Je wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van eventuele vertragingen in de levering. Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen uit te voeren, die onmiddellijk gefactureerd kunnen worden. Als een levering niet mogelijk is door overmacht of andere onvoorziene obstakels, wordt de leveringstermijn automatisch verlengd voor de duur van de gebeurtenissen. Als een levering aankomt met duidelijke transportschade, dien dan direct een klacht in bij het leveringsbedrijf en weiger het pakket in ontvangst te nemen. Dit is de enige manier waarop we schadevergoeding kunnen eisen van de transporteur. We vragen om je medewerking en begrip in deze kwestie. Schadeclaims als gevolg van vertragingen in de levering of knelpunten bij de levering zijn te allen tijde uitgesloten.

7 Garantie, Inspectieplicht en melding van gebreken,
Garantie Bij ontvangst van de goederen dient de klant deze onmiddellijk te inspecteren op volledigheid, juistheid en intactheid. Voor zover de ongebruikte levering een gebrek vertoont waarvoor wij verantwoordelijk zijn, hebben wij het recht om naar eigen goeddunken het gebrek te verhelpen of een vervangende levering te doen. Als het verhelpen van het gebrek / de vervangende levering, van de ongebruikte en ongebruikte goederen, op een andere manier mislukt, heeft de klant het recht om het contract naar eigen goeddunken te annuleren. Schadeclaims zijn te allen tijde uitgesloten zodra de goederen zijn gebruikt en verwerkt.
Als de koper de goederen waarover wordt gereclameerd niet op verzoek ter beschikking stelt of als hij het product uitdrukt en gebruikt, vervallen de garantieclaims. Dit geldt ook voor goederen waarvoor de koper de koopprijs verschuldigd is.
Garantie- en waarborgclaims vervallen in geval van niet-naleving van de door ons voorgeschreven onderhoudsinstructies. Verder vervalt de aanspraak op garantie ook bij gebruik van verzorgingsproducten van andere merken, bij gebruik van kapperschemicaliën of bij verandering van de voegen.

8. Eigendomsvoorbehoud
De bestelde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle openstaande facturen zijn voldaan.

9. Productwijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp of de technische uitvoering die de kwaliteit van een artikel niet verminderen.

10. Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen
Schadeclaims tegen ons of medewerkers van ons bedrijf zijn ongeacht de rechtsgrond uitgesloten, in het bijzonder vanwege vertraging of onmogelijkheid van levering, de schending van advies- en contractuele nevenverplichtingen, enzovoort, tenzij er sprake was van opzet of grove nalatigheid. Voor zover wij aansprakelijk zijn op grond van de grond van de zaak, is schadevergoeding uitsluitend beperkt tot de geleverde goederen en hun waarde. In elk geval is schadevergoeding voor gevolgschade uitgesloten.Ingrediënten op consumptiegoederen, bijv. verzorgingsproducten, moeten bij levering van de goederen door de klant worden gecontroleerd op individuele compatibiliteit voor gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen tussen de informatie op de betreffende verpakking en de specificaties in de productbeschrijvingen van de online shop/catalogus. Als de klant een mogelijke incompatibiliteit ontdekt op basis van de informatie over de ingrediënten vóór gebruik, kan het herroepingsrecht (zie hierboven) worden uitgeoefend.

11 Gegevensbescherming
De door ons in de bestel- en contactformulieren gevraagde gegevens zijn nodig voor een snelle verwerking en afhandeling van de bestelling. Deze gegevens worden intern opgeslagen, maar vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of verhuurd aan derden voor reclame of andere doeleinden. Onze praktijk met betrekking tot gegevensbescherming is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12. Recht en bevoegde rechtbank
Het recht van her Koningrijk Nederland geldt als overeengekomen. De plaats van handeling voor alle vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen de klant en ons is Heerlen. Alternatieve geschillenbeslechting krachtens art. 14 (1) ODR-verordening en § 36 VSBG:
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Alle foto’s en logo’s zijn exclusief eigendom van She Hairextension srl. Italy. Wenst u reclamemateriaal dan kunt u contact met ons opnemen. © 2024 R.A. Zardavani
Ontworpen en ontwikkeld door Visia Media